Tip 19 – Regenwater correct afvoeren

Waterverbruik is één ding, waterlozing is een ander. Steeds meer komen er overstromingen voor doordat de rioleringen en rivieren het water niet tijdig kunnen afvoeren. Mogelijks doordat er meer verharde oppervlakten zijn, of beken en sloten niet (voldoende) onderhouden of zelfs gedempt worden, of doordat rivieren en kanalen onvoldoende of niet gebaggerd worden, feit blijft dat trager indringen van regenwater in de ondergrond en gescheiden afvoeren van regenwater een aantal voordelen bieden. Bovendien werken de zuiveringsstations minder goed bij een grote en onregelmatige aanvoer van regenwater.

Als er een riolering in je straat ligt moet je erop aansluiten, de gemeente of verkavelaar zorgt daarvoor op je kosten. Ligt er geen riolering dan moet je uw afvalwater zuiveren bv. aan de hand van een particulier mini-zuiveringsstation.

Geen regenwater in de riolering

We proberen best regenwater niet (ongebruikt) in de riolering te later terecht komen. Hiertoe beschikken we over een aantal mogelijkheden.

Groendaken…

zijn daken die doorlevende plantengroei als deel van de dakbedekking bevatten. Zij vertragen en verminderen de waterafvoer; het zijn plantensoorten die extreme weersomstandigheden zoals hitte, lange droogte en strenge koude aankunnen, het zijn meestal uitgeselecteerde mossen en vetplanten.

Regenwaterputten…

zijn reeds geruime tijd verplicht bij nieuwbouw, en bij grondige renovatie indien technisch mogelijk. De overloop van deze put moet via een infiltratievoorziening vertraagd afvoeren naar een beek of gracht. Intensief gebruik van regenwater vermindert uiteraard de overloop.

Infiltratievoorzieningen…

zijn eenvoudige constructies die toelaten het niet gebruikte regenwater ondergronds te laten wegsijpelen. Verder kan je ook infiltratie bekomen door terrassen, paden en opritten aan te leggen in klinkers, dallen, steenslag of dolomiet.

Gescheiden rioleringsstelsels…

worden volop aangelegd door de steden en gemeentes, maar liggen zeker niet overal. Hier sluit je, je eigen gescheiden rioleringsstelsel correct op aan, indien infiltratie of buffering niet mogelijk is.

Zuiver afvalwater

In Vlaanderen werden reeds meerdere grootschalige RWZI en kleinschalige KWZI zuiveringsstations gebouwd. Het zijn installaties die door lokale overheden worden gebouwd, de aansluiting erop is verplicht en aan regels gebonden. IBA’s zijn de zeer kleinschalige zuiveringssystemen die je als particulier op eigen terrein moet inplanten indien je verplicht wordt je afvalwater te zuiveren indien er geen riolering aanwezig is.

Nogal wat gemeentes geven subsidies voor de aanleg van een groendak of een infiltratievoorziening, of het voor gebruik van regenwater.  Het loont dus zeker de moeite even hiervoor bij je gemeente langs te lopen…